Regulamin

REGULAMIN
GABINETU FIZJOTERAPII FIZJOSTACJA


§1 Podstawa prawna


1. Fizjostacja fizjoterapeuci i specjaliści Ewa Szerszeń (dalej Gabinet) jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne i specjalistyczne.
2. Gabinet znajduje się w Gdańsku, przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2; 80-398

§2 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych i specjalistycznych.
2. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.fizjostacja.pl. Jest też przekazywany każdemu Pacjentowi podczas pierwszej wizyty w gabinecie.
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

§3 Cele i zadania


1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych i specjalistycznych.
2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych i specjalistycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

§4 Czas i miejsce świadczenia usług


1. Fizjostacja Fizjoterapeuci i Specjaliści Ewa Szerszeń jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 z wyłączeniem dni świątecznych. Istnieje możliwość umówienia wizyty w sobotę po wcześniejszym ustaleniu z fizjoterapeutą
2. Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu.

§5 Zasady rezerwacji i odwoływania terapii


1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 732 788 600 lub osobiście
2. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 1 dzień wcześniej.
3. Odwołania wizyty należy dokonać telefonicznie, lub osobiście nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.
4. W przypadku odwołania wizyty później niż 12 godzin, lub nie stawienia się na wizytę Pacjent zobowiązany jest opłacić równowartość ceny odwołanej wizyty. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.
5. Zasady rezerwacji i odwoływania terapii dotyczą się również pacjentów którzy korzystają z naszych usług w ramach podpisanych przez nas umów z Ubezpieczalniami tj. Centrum.Medyczne Enel-Med. S.A..; Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.; AWP Polska Sp. z o.o.; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Signal Iduna TU S.A.; Centrum Medyczne Medicover.
6. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż 12 godzin Pacjent Ubezpieczalni zobowiązany jest zapłacić równowartość ceny odwołanej wizyty.

§6 Organizacja i przebieg wizyty


1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.
4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wypełnia ankietę COVID świadcząca o niskim zagrożeniu epidemiologicznym, oraz zapoznaje się z regulaminem gabinetu.
5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
a. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty. b. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta.
c. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry.
6. Fizjostacja prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.

§7 Prawa i obowiązki Pacjenta


1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:
a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu.
b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach.
c. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania.
d. pełnej dyskrecji jego osoby.
e. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu.
f. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.
2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:
a. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii.
b. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii.
c. przestrzegania zasad higieny osobistej.
d. posiadania stroju sportowego podczas terapii.
e. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty.
3. UWAGA! Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Fizjostacja fizjoterapeuci i specjaliści Ewa Szerszeń.

§8 Vouchery upominkowe i pakiety


1. W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedzibie firmy, na dowolną kwotę lub usługę.
2. Voucher można wykorzystać na zabiegi fizjoterapeutyczne z oferty Gabinetu.
3. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.
4. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z vouchera odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §5 Regulaminu.
5. Voucher ważny jest 6 miesięcy od daty zakupu.
6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Pakiety fizjoterapeutyczne płatne są z góry na pierwszej wizycie.
8. Czas na wykorzystanie pakietu fizjoterapeutycznego wynosi 4 miesiące.

§9 Przepisy porządkowe


1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.
2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.
3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.

§10 Postanowienia końcowe


1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem (co oświadcza na piśmie) i przestrzegania jego zasad.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
4. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.
5. Wszelkie skargi/wnioski Pacjent może składać na piśmie na adres korespondencyjny: Fizjostacja fizjoterapeuci i specjaliści , lub mailowo kontakt@fizjostacja.pl
6. Wszystkie skargi/wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

§11 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2. Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument. Regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku.